Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΜΩΜΟΣΥΝΗΣ

Στις περιπτώσεις εκείνες που κατά την εκδίκαση των υποθέσεων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων «ανακύπτουν ζητήματα για τη διάγνωση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης», το άρθρο 159 του Κ.Δ.Δ. προβλέπει τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να διατάζει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Αν και το ποσοστό τέτοιου είδους υποθέσεων είναι συγκριτικά μικρό, η σημασία τους παρίσταται ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω αφενός του υψηλού διακυβεύματος που παρουσιάζουν και αφετέρου των δυσχερειών από τις οποίες διέρχεται η επίλυση της ένδικης διαφοράς.

Για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης το δικαστήριο διορίζει έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες.
Οι πραγματογνώμονες διορίζονται από κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η Εταιρεία μας ZISIS FIRE & SAFETY SOLUTIONS συνεργάζεται με Διπλ. Χημικό Μηχανικό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο των πραγματογνωμόνων για θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας της εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος.

Πραγματογνωμοσύνες ΤΕΕ

Το ΤΕΕ διατηρεί ανοιχτό κατάλογο πραγματογνωμόνων, στον οποίον συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε Διπλωματούχος Μηχανικός το επιθυμεί, μετά από αίτησή του, εκτός από τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.

Ο μηχανικός ο οποίος ορίζεται πραγματογνώμονας σε συγκεκριμμένο θέμα, ορίζεται από το ΤΕΕ από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με Διπλ. Χημικό Μηχανικό ο οποίος είναι μέλος του ΤΕΕ και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνομόνων του ΤΕΕ.