ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ και ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η Εταιρία μας ZISIS FIRE & SAFETY SOLUTIONS  αναλαμβάνει την συντήρηση, την αναγόμωση και τον εργαστηριακό έλεγχο παντός τύπου πυροσβεστήρων. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα σχετικά σε ισχύ πρότυπα.

Σύμφωνα με την νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 618/43/2005 ΦΕΚ Β΄52/20-01-2005), η συντήρηση του πυροσβεστήρα πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία του σε περίπτωση φωτιάς. Η ορθή συντήρηση του πυροσβεστήρα απαιτεί απαραιτήτως το άνοιγμα του δοχείου, ώστε να ελεγχθεί το εσωτερικό του για τυχόν αλλοιώσεις, να ελεγχθεί το κατασβεστικό υλικό, το κλείστρο, οι στεγανωτικοί δακτύλιοι και το μανόμετρο. Στους πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης, διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δεν ανοίγεται το κλείστρο, ελέγχεται συνολικά ο πυροσβεστήρας και ζυγίζεται. 

Η συντήρηση γίνεται σύμφωνα πάντα με το έτος κατασκευής του κάθε πυροσβεστήρα και τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα που είναι σημειωμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 5,10,15 από το έτος κατασκευής τους, για τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και αφρού και ανά 10 έτη για πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ( CO2 ). 

Επισήμανση : (Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναγόμωση και πιο νωρίς ανάλογα με την ποιότητα της σκόνης για τους πυροσβεστήρες σκόνης)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Ο εργαστηριακός έλεγχος –υδραυλική δοκιμή για τους πυροσβεστήρες (Σκόνης-Αφρού-Νερού) γίνεται μόνο στο 10 έτος διότι στο 20 έτος ο πυροσβεστήρας αποσύρεται.

Στους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα η υδραυλική δοκιμή γίνεται ανά 10 έτη, εφόσον είναι κατασκευασμένοι μετά το έτος 2000. Εάν το έτος κατασκευής τους είναι από το 1990 έως το 2000, τότε η υδραυλική δοκιμή γίνεται ανά 5 έτη.
Εάν το έτος κατασκευής τους είναι από το 1940 έως το 1970 ,τότε απαιτείται υδραυλική δοκιμή ανά 3 έτη.